บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อีเมล: รหัส    
 
 
 
 

การลงทุนแบบไหนเหมาะกับตัวคุณ

สำหรับผู้มีเงินออมที่กำลังแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากการฝากเงินไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยแล้ว ยังมีทางเลือกอื่นในการบริหารเงินออมและการลงทุนที่น่าสนใจอีกหลายวิธีเพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออมของตน ซึ่งจะแบ่งตามอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ 4 ประเภทหลักๆ คือ1. การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงภาระผูกพันระหว่างผู้ออก ซึ่งจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ และผู้ลงทุน ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งผู้ลงทุนจะมีทางเลือกทั้งการขายออกไปในตลาดรองตราสารหนี้ คือ ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX) หรืออาจถือเพื่อได้รับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดก็ได้

การลงทุนในตราสารหนี้นั้น เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากผู้ลงทุนอยู่ในสถานะเป็นเจ้าหนี้ จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับดอกเบี้ยอย่างแน่นอน นอกจากนั้น ลำดับสิทธิของเจ้าหนี้จะอยู่เหนือกว่าเจ้าของไม่ว่าจะในยามที่ธุรกิจยังดำเนินอยู่ หรือเมื่อธุรกิจจะต้องเลิกดำเนินกิจการก็ตาม แต่ตราสารหนี้มักจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ และสภาพคล่องในการซื้อขายไม่มากนัก ส่วนใหญ่ซื้อขายโดยผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนระยะยาว

2. การลงทุนในกองทุนรวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน แต่อาจมีข้อติดขัดบางประการ เช่น มีทุนทรัพย์จำกัด ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงไม่มีเวลาศึกษาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีผู้บริหารมืออาชีพดูแลการลงทุนแทน มีการกระจายความเสี่ยงลงในหุ้นกลุ่มต่างๆ และมีอำนาจต่อรองมากกว่าเพราะเป็นเงินกองทุนขนาดใหญ่ เมื่อได้รับผลตอบแทนจะนำมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยในรูปของเงินปันผล ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น หากลงทุนใน LTF หรือ RMF ก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย นักลงทุนจึงสามารถเลือกกองทุนที่สนใจตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่ต้องการ

3. การลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้น ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนคือเงินปันผลจากกำไรในการดำเนินธุรกิจ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ) กำไรจากการขายหุ้น และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ แต่ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญไม่มีความแน่นอน ความเสี่ยงสูง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และตัวบริษัท

4. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ปัจจุบันประเทศไทยมีตลาดตราสารอนุพันธ์แล้ว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 อนุพันธ์ตัวแรกที่เปิดให้ซื้อขายในประเทศไทยคือตัว SET 50 Index Futures ซึ่งมีสินค้าอ้างอิงเป็น SET50 Index แต่ด้วยดัชนี SET 50 เป็นค่าของดัชนี ไม่มีตัวตน ส่งมอบไม่ได้ การซื้อขายจึงออกมาในรูปของการจ่ายชำระเงินกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนต่างของราคา Futures ซึ่งกำไรจากการลงทุน Futures นั้น จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่าผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ถูกต้อง แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาด ผู้ลงทุนก็ขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องระลึกอยู่เสมอถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำสัญญา Futures

เมื่อพิจารณาตราสารประเภทต่างๆ มาครบแล้ว เพื่อเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจ จึงขอจัดประเภทของตราสารตามความต้องการของนักลงทุนดังนี้

ประเภทของตราสาร พฤติกรรมของผู้ลงทุน
หุ้นกู้

คาดหวังผลตอบแทนระยะยาว
หุ้นสามัญ ในกลุ่ม Blue Chip เน้นการออมและการลงทุนระยะยาว สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม คาดหวังผลตอบแทนระยะปานกลางถึงระยะยาว ไม่เชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ ไม่มีความคล่องตัวในการลงทุน
หุ้นสามัญ มีความเข้าใจระบบของตลาดหลักทรัพย์เพียงพอ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเวลาติดตามข้อมูลและสถานการณ์ มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญ ต้องการผลตอบแทนรวดเร็วและพร้อมรับความเสี่ยง


อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน และเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน เพราะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป แต่พึงจำไว้ว่า ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงตามไปด้วย


 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง